سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رحمن ابن عباسی – عضوء هیئت علمی و کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان
جلیل شجاع – استادیار آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
غلامعلی مقدم – استادیار آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور مطالعه تأثیر تراکم انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام بر عملکرد و صفات لاشه بره های نر قزل آزمایشی با چهار جیره غذایی حاوی دو سطح پروتئین خام ۱۲/۵ و ۱۳/۵درصد و دو سطح انرژی ۲/۵ و ۲/۷ مگا کالری انرژی قابل متابولیسم در هر کیلو گرم ماده خشک جیره با استفاده از ۲۴ راس بره نژاد قزل با میانگین وزن اولیه ۴/۳۷ ± ۲۸/۲۴ کیلو گرم انجام شد . در این تحقیق از طرح کاملا " تصادفی با روش فاکتوریل (۲*۲) با ۴ جیره غذایی و ۶ تکرار به مدت ۱۲ هفته انجام شد. مواد کنسانتره ای و علوفه با یکدیگر مخلوط و در دو نوبت در شبانه روز بصورت آزاد در اختیار بره ها قرار داده شد . آب و نمک بطور آزاد دراختیار بره هاقرارگرفت . اثر جیره غذایی بر افزایش وزن روزانه و ماده خشک مصرفی معنی داری بوده (۰/۰۵>P) ولی اثر آن بر ضریب تبدیل غذایی معنی دار نبود. میزان اضافه وزن روزانه و ماده خشک مصرفی در کل دوره آزمایش در جیره های حاوی ۲/۷ مگا کالری قابل متابولیسم و ۱۳/۵ درصد پروتئین خام به طور معنی داری بالاتر از جیره های با ۲/۵ مگا کالری و ۱۲/۵ درصد پروتئین بود (۰/۲۰۷ و ۱/۴۱ در مقابل ۰/۱۴۷ و ۱/۰۶ کیلوگرم) . کلیه صفات ممتاز لاشه به استثناء سطح مقطع راسته تحت تاثیر جیره غذایی واقع شد (۰/۰۵>P) . بازده لاشه در جیره های حاوی ۲/۷ مگا کالری انرژی و ۱۳/۵ درصد پروتئین به طور معنی داری (۰/۰۵>P) بالاتر از جیره های حاوی ۲/۵ مگا کالری انرژی و ۱۲/۵ درصد پروتئین بود (۵۶/۱۶ در مقابل ۴۷/۵ درصد) .