سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید ایران نژاد – دانشیار, استادیار و کارشناس ارشد دانشکده علوم کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
زینب جوانمردی – دانشیار, استادیار و کارشناس ارشد دانشکده علوم کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
مصطفی عرب – دانشیار, استادیار و کارشناس ارشد دانشکده علوم کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
پونه پیری – دانشیار, استادیار و کارشناس ارشد دانشکده علوم کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

اسپرس گیاهی علوفه ای، نرم ،آبدار ،بسیار خوشخوراک ، دارای پروتئین زیاد و مورد علاقه دام است.این گیاه دارای ویژگی هائی از قبیل مقاوم به شرایط نامساعد محیطی مانند فقیر بودن خاک ،سرمای شدید زمستان ،مقاوم به کم آبی ،مقاوم به چرا و عدم نفخ زایی می باشد.به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژنه و فسفره بر عملکرد علوفه ای گیاه اسپرس ،آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت فاکتوریل با دو فاکتور کود نیتروژنه (N) در سه سطح (N60 ،N0و N120 کیلوگرم در هکتار) و کود فسفره (P) در چهار سطح (P60،P30،P0 و P90 کیلوگرم در هکتار ) در چهار تکرار اجرا گردید . هدف از این آزمایش ارائه رهیافت های علمی به منظور بهره برداری بی خطر و مطمئن از کودهای شیمیائی برای تولید محصول همراه با نگرشی پایدار است.نتایج حاصل از آزمایش عملکرد وزن خشک (کیلوگرم در هکتار )، عملکرد وزن تر (کیلوگرم در هکتار ) و ارتفاع گیاه (سانتی متر) اندازه گیری و مقایسه شدند.تیمار های نیتروژن و فسفر بر روی کلیه صفات فوق بجز ارتفاع گیاه ، بطور معنی داری در سطح ۱% موثر بوده اما اثر متقابل کودهای نیتروژنه و فسفره در هیچکدام از صفات فوق معنی دار نشد. در نهایت تیمار P60 N60 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و فسفر از نظر اقتصادی و عملکرد قابل قبول به عنوان میزان کود پیشنهادی ارائه شد.