سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
فاطمه رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ملاثانی- ایران
طاهره محمدآبادی – استادیار، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ملاثانی- ایران
مرتضی چاجی – استادیار، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ملاثانی – ایران
محمدرضا مشایخی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات صفی آباد دزفول

چکیده:
این آزمایش به منظور ارزیابی اثر سطوح متفاوت گیاه داروئی گل میمونی سازوئی بر متابولیت های خونی بره های نژاد لری-بختیاری در قالب طرح کامل تصادفی انجام شد. در این آزمایش از ۱۲ رأس بره لری بختیاری، با میانگین وزنی ۳۳ کیلوگرم استفاده شد. دام ها، جیره های حاوی سطوح مختلف گل میمونی سازوئی (صفر، ۰/۴ و ۰/۸ درصد ماده خشک جیره) به مدت ۲۸ روز مصرف کردند. در پایان دوره و سه ساعت بعد از تغذیه صبحگاهی از تمام گوسفندان خونگیری انجام شد. نتایج نشان داد افزودن گل میمونی سازوئی در سطح ۰/۸ درصد باعث کاهش معنیدار اوره خون نسبت به تیمار حاوی ۰/۴ درصد گل میمونی سازوئی و تیمار شاهد می شود (p<0/05). میزان گلوکز خون در تیمار شاهد و تیمار حاوی ۰/۴ و ۰/۸ درصد گل م یمونی سازوئی به ترتیب ۷۳، ۶۲/۳۵ میلیگرم در دسیلیتر بود (p<0/05). بالاترین میزان کلسترول خون در تیمار شاهد (۶۳/۷۵) و کمترین میزان در تیمار حاوی ۰/۸ درصد گل میمونی سازوئی (۴۸) بود. (p<0/05). بنابراین با توجه به نتایج آزمایش، گیاه گل میمونی اثر کاهشی بر متابولیت های خونی (اوره، کلسترول و گلوکز) گوسفند لری – بختیاری داشت.