سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود شجری پور موسوی – اداره کل بیمه خدمات درمانی استان اصفهان – دانشگاه علوم پزشکی وخدمات ب
فرهاد مشاوری – اداره کل بیمه خدمات درمانی استان اصفهان – دانشگاه علوم پزشکی وخدمات ب
غلامرضا عسگری – اداره کل بیمه خدمات درمانی استان اصفهان – دانشگاه علوم پزشکی وخدمات ب

چکیده:

روشهای مناسب برای مقا بله با بلایا برای هر جامعه ایی ضرورت دارد ، و هیچ جامعه ای از بلایای طبیعـی و یـا سـاخته انـسان کاملاً مصون نیست ؛ وجود برنامه های واقعی ، تمرین و هماهنگ شده برای مواجهه با بلایا و مدیریت آنها و پیـشگیری از بـروز بحرانهای مرتبط ضرورت دارد .
( و توسـعه برنامـه و Risk Assessment ( ( ، سنجش میزان خطر Hazard Identification ) « شناسایی مناطق پر خطر » عملیات اجرایی سیستم هشدار اولیه و نیزبکارگیری تکنیک های انتشار اطلاعات در مناطق مختلـف نقـش اساسـی در کـاهش آسیب های ناشی از بلایا داشته ومی تواند به آمادگی بیشتر ومدیریت مناسب در مواجهه با بلایا یاری رساند . با این حـال برنامـه مدیریت امور بلایا ضرورتاً از نقطه ای به نقطه دیگر براساس میزان خطر ، منابع ، ظرفیت و توان پاسخ دهی و با توجه به دیگـر متغیرها متفاوت است البته بیشتر امور برای پاسخگویی در مدیریت همه بلایا مشترک اند و وجود یـک برنامـه از پـیش تعیـین شده می تواند به پاسخگویی منطقی به امور رسیدگی به بلایا بیانجامد . مزایای آمادگی برای مواجهه با بلایا می تواندشامل کاهش تلفات ، ترس ، اضـطراب وزیانهـای مـرتبط باشـد و از تـاثیر نهـایی ونامطلوب بلایا بکاهددر این میا ن سطوح آمادگی می تواند شامل س طوح : شهروندی ، منطقـه ایـی ، ایـالتی ( اسـتانی ) ودولـت فــدرال ( اســتانداری یــاوزارت کــشور ) بــوده و بــه شــکل هرمــی باشــد کــه در قاعــده آن ســطح شــهروندی ودر راس آن دولــت فدرال ( استانداری یاوزارت کشور ) قرار داشته باشد بدیهی است که آمـادگی در سـطح شـهروندی ازبیـشترین میـزان واهمیـت برخوردار است . در این مطالعه علاوه بربررسی مروری مقالات مرتبط با سطوح وچگونگی آمادگی دربلایا ونیز مطالعه تطبیقـی آنهـا بـه بررسـی توصیفی تحلیلی وضعیت آمادگی سطوح مختلف ازجمله شهروندان اصفهانی درمقابله با زلزله پرداختـه وبـابهره گیـری از ابـزار پیش بینی وباخلق سناریوها ی لازم میزان آمادگی سطوح مختلف و شهروندان سنجیده شده است وبسته ) ) Package مناسب آمادگی وچک لیست آن برای چک کردن اقلام ومواد لازم خانوادهها درهنگام بروز بلایا ارایه شده است .