سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش زلزله در درود – گذشته، حال، آینده

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا محمدزاده – ایران- لرستان – درورد – دانشگاه آزاد اسلامی گروه عمران و معماری
مهرانگیز پیریایی – ایران- لرستان – درورد – دانشگاه آزاد اسلامی گروه عمران و معماری

چکیده:

برای رسیدن به – دیافراگم صلب – در – سقف – کوششهای فراوانی شده است ولی عملا بعلت مشکلات اجراوخصوصیات مصالح موفقیت چندانی حاصل نشده است باااستفاده ازروش تئوری سقفهای – تا بی کششی – تاحدود زیادی به خصوصیات چنین سقفهای نزدیک می شویم نتایج با توجه به قوانین تحلیل سازه بدست آمده است وبا اصول معماری جدید سازگاراست بررسی وخصوصیات چنین سازه ای در ساختمان تا حدی انتظارات ما را به سقف دیا فراگم صلب نزدیک می کند وهم ازلحاظ مقاومت پذیری بالاتر وهم ازلحاظ واکنشهای متفا وتی نسبت به سقفهای معمولی انتظا رات ما را برآورده است .