سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید شعبانلو – دکتری هیدرولوژی و منابع آب دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی آب دانشگاه آز

چکیده:

سیلاب غالباً به پدیده ای گفته می شود که با زیر آب بردن زمین ها و نواحی ساحلی، آثار بسیار زیان آوری بر جای می گذارد. مهار سیلاب در واقع به تمامی تمهیدات و روش هایی گفته می شود که باعث کاهش آثار زیانبار سیلاب می شود. آنچه ما در این تحقیق به دنبال آن هستیم میزان تأثیر ساخت مخازن بروسعت مناطق سیلگیر و خسارات ناشی از سیلاب است.پس از بررسی و انجام آزمون کفایت داده ها دوره شاخص آماری از سال ۱۳۵۰ تا حال انتخاب گردید. پس از تکمیل و تطویل آین آمار توسط نرم افزار SMADA به منظور برآورد حداکثر دبی لحظه ای این ایستگاهها به ازاء دوره های برگشت مختلف از نرم افزار HEC-SSP استفاده شد. در ادامه فایل مشخصات هندسی مقاطع آبراهه های حوضه مورد مطالعه در محیط HEC-GeoRAS تهیه و از محیط GIS به محیط HEC-RASانتقال داده شد. سپس با هیدروگراف های سیلاب با دوره بازگشت مختلف که از نرم HEC-SSP بدست آمد پهنه بندی سیلاب برای رودخانه های منطقه طرح انجام و مناطق مورد تهدید سیل بدست آمد. در ادامه سناریوی ساخت مخزن بر شاخه های مختلف شبکه رودخانه ای گلستان انجام و در هر مرتبه بر یکی از شاخه ها مخزن طراحی و میزان تغییر مساحت سیلگیری و خسارت حاصله محاسبه گردید.