سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهاره یزدانی – پژوهشگاه مواد و انرژی
محمدرضا رحیمی پور – پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

امروزه ساخت نانو کام پوزیت های پلیمری – سرامیکی بسیار مورد توجه قرار گرفته است . قرار گیری ماده پ لیمری در بین لایه های تشکیل شده از ترکیب سرامیکی ( مانند گرافیت ) منجربه بهبود خواص مکانیکی ، حرارتی و الکتریکی آنها می شود از آنجایی که کم بودن فضای بین لایه ای گرافیت سنتز نانو کامپوزیت های پلیمرگرافیت را با مشکل مواجه می کند، اکسیداسیون گرافیت و تبدیل آ ن به اکسید گرافیت منجربه افزایش فاصله بین صفحه ای و قرار گیری راحت تر زنجیرهای پلیمری در بین صفحات می شود . در این مقاله اکسیداسیون گرافیت طبق روش Hummers انجام گرفته و روش پتانسیودینامیک برای سنتز نانو کامپوزیت پلی آنیلیناکسید گرافیت انتخاب شد ه است . پس از بررسی رفتار الکتروشیمیایی اکسید گرافیت سنتز شده ابتدا سنتزالکتروشیمیایی پلی آنیلین برروی اکسید گرافیت انجام شد و در مرحله بعد سنتز نانو کامپوزیت های پلی آنیلین – اکسید گرافیت به روش پتانسیو دینامیک برروی الکترود پلاتین صورت گرفت . اکسید گرافیت بدست آم ده دارای فعالیت الکتروشیمیایی مناسبی بوده و توانایی شرکت در واکنش های الکتروشیمیای راداشته و به همین دلیل مکان مناسبی برای رشد پلیمرهای هادی بوده و پلیمریزاسیون برروی اکسید گرافیت به روش پتانسیودینامیک با موفقیت انجام شده است .