سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
کورش شیرانی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
نورایر تومانیان – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:
زمین لغزش ها بعنوان یکی از خطرات طبیعی اصلی و عمده، هر ساله باعث تلفات قابل توجهی گردیده اند وخسارت های جبران ناپذیری به دارایی ها، ابنیه ها و شریان های حیاتی وارد می آورند. در دهه های گذشته همراه باتغییر اقلیم و گسترش مناطق شهری، افزایش قابل توجهی در تناوب رخداد زمین لغزش ها گردیده است. فن آوری هایسنجش از دور ابزاری قدرتمند برای بررسی زمین لغزش ها می باشند. کاربردهای این فن آوری بطور سنتی به سهقلمرو اصلی تقسیم می شوند، هرچند این قلمروها دارای محدودیت هایی هستند و مرز بین آنها نامشخص و تدریجیاست. قلمرو اول، فن آوری های مرتبط با شناسایی زمین لغزش ها مثل تهیه نقشه ناپایداری های دامنه ای فعال وغیرفعال می باشد. قلمرو دوم، مرتبط با پایش و اندازه گیری زمین لغزش است که هم مستلزم اندازه گیری تغییر شکلزمین و هم تجزیه و تحلیل هرگونه تغییر دیگر )مثل کاربری زمین و پوشش گیاهی( طی زمان می باشد. قلمرو سوم،روش های مرتبط با تحلیل خطر و پیش بینی زمین لغزش می باشد. هدف این مقاله مروری بر کاربردهای فن آوریسنجش از دور در قلمرو های سه گانه زمین لغزش با تمرکز بر روی دستاورد پژوهش های انجام گرفته در دهه هایگذشته می باشد.