سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
اسماعیل تقویان سیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی
سیدرضا موسوی سیدی –
داوود کلانتری –

چکیده:
بزرگترین منبع آلاینده هوای محیط وسایل نقلیه موتوری هستند. موتورهای دیزل به علت گستردگی کاربرد نقش به سزایی در این امر دارند. یکی از انواع آلاینده های خروجی از این موتورها اکسیدهای نیتروژن (NOx)می باشند. این گاز علاوه بر گرم کردن کره زمین باعث بوجود آمدن مخاطرات جدی برای سلامتی بشر می باشد.در این مطالعه به بررسی اثر سه عامل دور موتور،زمان کارکرد و بار و همچنین بررسی مقایسه ای در دوحالت تحت بار و حالت بی باری (درجا) بر میزان تولید NOxاز یک موتور دیزل پرداخته شد. در حالت اول میزان تغییرات NOx، از موتور دیزل در 8دور و3بازه زمانی 10دقیقه بر روی تراکتور مسی فرگوسن285 بررسی گردید. این آزمون با استفاده از آزمایش فاکتوریل در غالب طرح کاملاً تصادفی با 24 تیمار و در3 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که دو عامل دور و زمان و تاثیر متقابل آنها تاثیر معنی داری بر روی میزان تغییرات اکسیدهای نیتروژن، در سطح یک درصد دارند. با تغییر دور موتور میزان NOx به طور معنی داری کاهش می یابد. افزایش مدت زمان کارکرد در بیشتر دورها باعث کاهش NOx می شود. و در حالت دوم میزان تغییرات NOx با اعمال بار توسط یک گاوآهن برگرداندار 3خیشه و عملکرد مزرعه ای در 3 عمق5، 10 و 15 سانتی متر، بررسی گردید. آزمون مزرعه ای در ایستگاه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی ساری و در خاکی با بافت سیلتی رسی (43درصد سیلت، 10درصد شن، 47درصد رس) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با4 تیمار و در 6تکرار، انجام شد.کلیه آزمایشها در دور 1800انجام گرفت. بررسی نشان می دهد افزایش بار تاثیر معنی داری بر روی NOxدر سطح احتمال 1درصد دارد. به طوری که با افزایش عمق از 5 به 15، NOxبه صورت معنی داری کاهش می یابد. و نهایتا در بررسی مقایسه ای در دو حالت کارکردی مشاهده می شود با اعمال بار در شرایط کارکرد واقعی افزایش چشمگیری در میزان NOx مشاهده می شود.