سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
نبی اله دهقان – استادیار دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
مائده کاوسی – کارشناس ارشد برنامهریزی و توسعه مدیریت جهانگردی، از دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی،

چکیده:
سیاستهای مختلف یک کشور منعکس کنندهی ماهیت پیچیده و پویای جامعه امروزند. این تحقیق با هدف بررسی سیاستگذاری گردشگری ایران به عنوان راهنمایی در توسعه هرچه بهتر این صنعت و نیز تبیین برخی از مسائل و محدودیتهای آن صورت گرفته است. تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی می باشد که به بررسی اهداف و – سیاستهای توسعهای گردشگری ایران، ازجمله درآمد ارزی سالانه ۰۲ میلیاردی از گردشگری در پایان سند چشم- انداز ۱۴۰۴ و نیز اهداف برنامههای توسعهای نظیر ارتقاء هویت فرهنگی جامعه و اولویت بخشیدن به توسعه مبادلات گردشگران با کشورهای اسلامی و حوزه فرهنگ ایرانی تدوین گردیده، پرداخته شده است. همچنین در این تحقیق به صورت اجمالی به تبیین اهداف خط مشیهای گردشگری و برنامههای نیل به آن اهداف که توسط سازمان میراث- فرهنگی و گردشگری تدوین شدهاند، پرداخته شده است. از نتایج این تحقیق می توان به عواملی نظیر عدم تمایل به آینده نگری و گرایش به نتایج زودرس، جزئینگری و یکبعدی شدن در تصمیم گیری، نارسایی اطلاعاتی در تصمیم- گیری، گرایش به سادهانگاری و به دنبال راهحلهای ساده رفتن و… اشاره نموده و در آخر راه کارهایی برای بهبود فرایند سیاستگذاری گردشگری پیشنهاد گردیده است.