سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالعظیم ارسالی –
محمدعلی وثوقی –
قره چور لو –
سید حمیدرضا طباطبایی –

چکیده:

امروزه با پیشرفت زندگی صنعتی مصرف آب بوضع روزافزون افزایش یافته است. منابع آب موجود قابل مصرف که بصورت های مختلف در اختیار بشر قرار دارد در معرض استفاده بیش از حد و حتی آلودگی قرار گرفته است. وجود گروهی از آلودگی ها در آب آنرا از نظر شرب غیر قابل مصرف می نماید و گروهی دیگر آن را نامطبوع و نامطلوب می کند که باید به آن در تولید آب توجه نمود.این مطالعه از تاریخ ۱/۵/۷۷ لغایت ۱/۱۱/۷۷ بطول انجامید. ازمیان ۱۸۶۱ روستا و شهر در شهرستانهای استان فارس تعداد ۸۸۶ نمونه میکروبی بصورت Simple Random Sampling برداشت شد.(n=886). هدف از این بررسی تعیین میزان آلودگی باکتریولوژیکی منابع آب آشامیدنی شهر و روستاهای شهرستانهای استان فارس بود. در این مطالعه غلظت آلودگی منابع آبی به کلی فرم بین صفر تا ۲۴۰۰(تعداد کلی فرم در ۱۰۰میلی لیتر نمونه) متغییر و بطور متوسط ۷۶/۸ می باشد. بالاترین غلظت آلودگی به کلی فرم مربوط به منابع آبی روستاهای شهرستان مرودشت ۷۵/۲% و کمترین میزان مربوط به روستاهای شهرستان آباده که صفر می باشد. آلودگی منابع آبی اشرشیاکلی در کل مناطق ۱۹/۸% می باشد که بالاترین غلظت آلودگی مربوط به منابع آبی روستاهای شهرستان کازرون با ۵۶/۳% و کمترین میزان مربوطه روستاهای شهرستانهای نی ریز، بوانات و آباده که صفر می باشد.بطور کلی از تعداد ۸۸۶ منابع آبی نمونه برداری شده ۵۰/۱% دارای آلودگی به کلی فرم و ۱۹/۸% دارای آلودگی به اشرشیاکلی می باشند. ۳۰/۴% منابع آبی آلوده به کلی فرم می باشند که می توان با بهسازی منابع آب، رفع شکستگی لوله ها و کلرینه نمودن رفع آلودگی نمود. تعداد ۱۹/۸% منابع آبی دارای آلودگی به اشرشیاکلی می باشند که بایستی سیستم شبکه آبرسانی مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و چنانچه مشکلات شکستگی لوله ها و عدم بهسازی منبع آب وجود دارد برطرف و در غیر این صورت منبع آب از حیز انتفاع خارج گردد.با توجه به این که ۵۰/۱% منابع آبی دارای آلودگی می باشد و فقط ۴۹/۹% فاقد آلودگی بوده می تواند زنگ خطری برای مسئولین باشد.