سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید نخعی – کارشناس ارشد مهندسی دریا، گروه پژوهشی مکانیک و هیدرودینامیک پژوهشکد

چکیده:

دراین مقاله، مشخصات قدرتی سیستم تولید انرژی غیر وابسته به هوای خارج برای زیر دریایی، مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت اول خلاصه ای از نحوه طراحی مقدماتی زیر دریاییهای مجهز به سیستم فوق ارائه شده و سپس به کمک کد کامپیوتری نوشته شده بر اساس فلوچارت طراحی مقدماتی زیر دریایی یکصد تنی در شرایط مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. عامل اصلی در طراحی ماهیت مصارف داخلی میباشد. سیستم تولید انرژی به عنوان کاهش دهنده مصارف داخلی فرض شده و طراحی به صورت معمول انجام گرفته و نتایج به صورت نمودا رارائه گردیده است.