سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

تعداد صفحات: ۳۹

نویسنده(ها):

احمد پیفه – عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

با اتخاذ سیاستهای توسعه بخش کشاورزی توسط دولت، در سالهای اخیر تا حدودی بنگاههای نسبتاً بزرگی در زمینه فعالیتهای کشاورزی فعال شده اند. صاحبان سرمایه و مدیران صنایع کشاورزی برخلاف کشاورزان سنتی برای تخصیص بهینه منابع نیاز به اطلاعات دارند که بخش اساسی این ا طلاعات محصول سیستمهای حسابداری است. دستیابی به اطلاعات فوق مستلزم برقراری سیستم حسابداری بهای تمام شده مناسب بوده که صاحبان سرمایه و مدیران صنایع کشاورزی برای بهره وری از سرمایه گذاریهای انجام شده و امکان رقابت از اطلاعات خروجی آن استفاده کنند. نداشتن اطلاعات بهای تمام شده محصولات، منجر به نبودن مبنایی اساسی برای واکنش به موقع در مقابل افزایش بهای تمام شده، امکان بررسی توانایی رقابت با تولید کنندگان محصولات مشابه، ارزیابی موجودیها و قیمت گذاری محصولات بوده، و پیشنهاد قیمت برای کشت محصولی خاص را غیر عملی و ارزیابی کارآیی عملیات واحد کشاورزی را غیر ممکن می سازد. در شرایط دشوار رقابتی و در شرایطی که جامعه ما به سمت خصوصی سازی در حرکت است و همچنین در شرایط آزادشدن بسیاری از محصولات از سیستم قیمت تضمین خرید،توسعه صنعت کشاورزی به جزء از طریق تجهیز مدیریت به امکان ات بهره وری از سیستمها امکان پذیر نخواهد بود. به نظرمیرسد که درکشور ما فزونی تقاضای محصولات کشاورزی نسبت به عرضه آنها و وجود قیمت تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی باعث عدم توجه و توسعه سیستم حسابداری بهای تمام شده گردیده و همچنین عوامل بازدارنده ای به علت و یژ گیهای خاص صنایع کشاورزی وجود دارد که استقرار سیستم حسابداری بهای تمام شده و اعمال کنترلهای داخلی را در عمل با پیچیده گی و محدودیت مواجه خواهد نمود. درهمین راستا برآن شدیم تا در این تحقیق به بررسی پیرامون سیستم حسابداری بهای تمام شده محصولات کشاورزی بپردازیم.