سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد بوالحسنی – دانشجوی کارشناسی عمران
منصور حاجی حسینلو – استادیار دانشکده عمران

چکیده:

سیستم حمل ونقل ریلی هرکشورنقش مهمی درجابجایی مسافر و باردارد این سیستم با توجه به خصوصیات منحصربه فرد ،امروزه توانسته است بیش از پیش توجه مهندسین ترابری را به خود جلب کند.ازجمله ویژگیهای سیستم حمل و نقل ریلی می توان به ظرفیت حمل و نقل بالا ،ارزان بودن ،راحتی ،سازگاری بامحیط زیست ، وابستگی کمتر به شرایط آب و هوایی ،دسترسی مناسب و … اشاره نمود.ازآنجا که میزان جابجایی مسافرو باردرهرکشور یکی ازمهمترین پارامترهایی است که به وسیله آن یک کشور در زمره کشورهای درحال توسعه قرارمی گیرد و دراین میان حمل و نقل ریلی نقش مهمی را ایفا می کند لذا دراین نحقیق سعی برآن است تا شعای کلی ازمیزان حمل و نقل ریلی ایران درمقایسه با کشورهای پیشرفته و یا درحال توسعه ازقبیل ژاپن ،آلمان ،چین ،ترکیه ،ایتالیا،ترکمنستان ، اتریش و … ارائه شود .تابتوانیم به طورنسبی جایگاه ایران ازلحاظ حمل و نقل ریلی را درمیان این کشورها پیدا کنیم .روش تحقیق براین منوال می باشد که درآن داده های مربوط به حمل و نقل مسافر میزان صندلیهای ایجاد شده و سایراطلاعات مربوط به هرکشوردرسالهای مختلف جمع آوری شده تا به وسیله تحلیل آنها جایگاه واقعی ایران درسیستم حمل و نقل ریلی نسبت به کشورهای یادشده نشان داده شود .همچنین داده های مربوط به میزان جابجایی مسافردرخطوط داخلی کشورنیزبه طورجداگانه مورد بررسی قرار گرفته است تا میزان کارایی بعضی ازاین خطوط ازلجاظ ارزش مسافری تعیین شود و همچنین نقاط ماکزیمم آن نیزبه دست آید .نتایج به دست آمده ازاین تحقیق متاسفانه موقعیت نامناسبی را برای ایران نسبت به کشورهای یادشده نشان می دهد لذا این مسئله برای کشورهای ایران بسیارنگران کننده می باشد و می بایست مسئولین با توجه بیشتربه این صنعت موجبات رسد هرچه بهترو سریعتر آن را فراهم سازند .