سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عبدالرضا کرباسی – استادیار گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران
محمدصادق سخاوتجو – استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهوا
سیدمسعود منوری – استاد یار گروه محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته
پرگل یعقوبی نژاد – آموخته دوره کارشناسی ارشد- رشته مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

سیستم مدیریت محیط زیستبخشی از کل سیستم مدیریت است که شامل ساختار سازمانی ، فعالیتهای طرح ریزی ، مسئولیتها ، اعمال ، روشها ، فرآیندها و منابع برای تهیه ، اجرا ، حصول ، بازنگری و حفظ خط مشی زیستمحیطی است . استقراریک سیستم مدیریت محیط زیست شرایطی را فراهم می کند تایک سازمان بتواند خط مشی و اهدافی را با در نظر گرفتن الزامات قانونی و اطلاعات راجع به پیامدهای بارز زیست محیطی تدوین نماید . این پژوهش به بررسی سیستم مدیریت محیط زیست در واحد بهره برداری نفت و گاز دارخوین می پ ردازد . جهت بررسی وضعیت زیست محیطی در واحد مذکور در قدم اول جنبه های زیست محیطی واحد بهره برداری دارخوین ( آلاینده های هوا، صوت و پسماند ) مورد شناسایی قرار گرفت . نتایج حاصل از بررسی آلاینده های هوا ( Nox,SO2,H2S,CO ) حاکی ازآن است که مقادیر این آلاینده ها در بخش هایی از واحد که عبارتند از چند راهه، خنک کننده، گرم کننده ،فلرها، تانک ذخیره نفت، گودال سوخت بیش از استاندارد هوای پاک سازمان حفاظت محیط زیست می باشد . اما میزان گرد و غبار صنعتی در واحد مورد مطالعه کمتر از حد مجاز استاندارد می باشد . نتایج بررسی آلاینده های صوتی در واحد مطالعاتی ، نشان می دهد که تراز فشار صوت در بخش هایی از فرآیند که عبارتند از چند راهه، تفکیک گر ۱، تفکیک گر ۲، گرم کننده، خنک کننده و تانک تخلیه آب بالاتر از مقادیر استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست( ۸۵ دسی بل) می باشد. دربررسی مو اد زائد تولیدی در واحد بهره برداری نفت و گاز دارخوین ۱۲ ماده زاید شناسایی شد که ۵ مورد از آنها خطرناک می باشند.سپس جهت اولویت بندی جنبه های شناسایی شده و بررسی اقدامات زیست محیطی موجود ،و شناسایی نقاط ضعف و قوت سیستم در ارتباط با کنترل جنبه های زیست محی طی در واحد بهره برداری دارخوین از ماتریس ارزیابی جنبه های زیست محیطی استفاده گردید . وبا حاصلضرب شدت در تکرار پذیری ، ارزیابی جنبه های زیست محیطی انجام پذیرفت و در ادامه اقدامات، راهکارو برنامه مدیریتی مورد نیاز جهت کنترل و پیشگیری از پیامدهای بارز زیست محیطی و برطرف نمودن ضعف سیستم مدیریت محیط زیست در واحد بهره برداری دارخوین ارائه گردیده است.