سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی زلزله
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
مهدی بابائی – استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان
سید علیرضا موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه زنجان پردیس سهروردی

چکیده:
همانطور که میدانیم سازه های ساختمانی تحت اثرنیروهای ناشی اززلزله دچارتغییر مکان میشوند و متداولترین روش کنترل تغییر مکانهای جانبی درسازه های فولادی استفاده ازمهاربندها می باشد که به شکلهای گوناگونی به کار میروند پیکربندی سیستم های مهاربندی عموما ازنوع هم محور یا بیرون محور م ی باشند مهاربندی های هم مرکز سختی سازه را نسبت به قالب خمشی معادل به شدت افزایش داده و تغییر مکان جانبی سازه را محدود می سازد ازطرف دیگر باتوجه به اهمیت بسیاربالای هزینه درساختمان سازی یافتن بهترین نوع سازه ازنظر فاصله دهانه ستونها تعدادطبقات و همچنین نوع خاک مختلف دراین مقاله موردمطالعه قرارگرفته است دراین مطالعه قابهای خمشی فولادی ویژه با مهاربندی شورون CBF درطبقات و دهانه های مختلف ونوع خاک III II باتوجه به ایین نامه های AISC2006 مبحث ششم مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران و ایین نامه بتن ایران موردتحلیل و محاسبات سازه ای قرارگرفت نتایج حاصله ازنمودارها و گراف ها به صورتی است که درخاک نوع II دهانه ۷٫۵m درساختمانهای ۵و۱۰و۱۴طبقه بهینه ترین حالت و درخاک نوع iii نیز دهانه ۷٫۵m درساختمانهای ۵و۱۰و۱۴ طبقه بهینه ترین حالت می باشد باتوجه به نمودارها مشاهده شد باتغییر درنوع خاک افزایش قابل ملاحظه ای دروزن فولادمصرفی بوجود آمد وهمچنین افزیاش دهانه نسبت به دهانه بهینه تاثیر بسزایی دربالا رفتن هزینه تمام شده ساختمان داشت