سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد مدن حقیقی – پژوهشکده فرآیندهای تبدیلی و زیست محیطی فارس ( پارک علم و فناوری فارس )
علی فروتن – پژوهشکده فرآیندهای تبدیلی و زیست محیطی فارس ( پارک علم و فناوری فارس )
رسول آخرتی – پژوهشکده فرآیندهای تبدیلی و زیست محیطی فارس ( پارک علم و فناوری فارس )
علی نوروزی منش – پژوهشکده فرآیندهای تبدیلی و زیست محیطی فارس ( پارک علم و فناوری فارس )

چکیده:

در مقاله حاضر نتایج حاصله از طـرح پژوهشـی » شـناخت و بررسی امکان استفاده از آخرین تکنولوژی HVAC موجـود و مورد استفاده در دنیا « که طی دوسال اجراء گردیده است ارائـه می گردد . در این پژوهش ضمن بررس ی وضعیت سیستم های نصب شده در منـاطق مختلـف آب و هـوائی کشـور HVACHVAC مطالعات جامعی نیز در خصوص سیستم های مـدرن در دنیا بعمل آمد . به استناد اطلاعات اخذ شده از شرکت های معتبر مهندسین مشاور تأسیسات ، در حال حاضر درمجموعه عوامل مؤثر در طراحـی یـک سیسـتم HVAC ، عامـل صـرفه جوئی در مصرف انرژی از اولویت چنـدانی برخوردارنیسـت وعلت اصلی آن ارزانی قیمت سوختهای فسـیلی درکشـور بـه سبب پرداخت یارانه های کلان از سوی دولت مـی باشـد . از دیگر سو الزامات و مقررات پذیرفته شـده و لازم الاجـرای جهانی دولت را مؤظـف بـه رعایـت محـدوده میـزان انتشـ ار گازهای گلخانه ای به فضـای پیرامـون و محـیط زیسـت مـی نماید . لذا در فاصله زمانی نه چندان دور عامل صرفه جـوئی در مصرف انرژی بـه صـورت اولویـت اول در طراحـی یـک سیستم HVAC در خواهد آمد .