سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید رنجبران – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت – از دانشگاه تربیت مدرس و
محمدحسین صبحیه – استادیار و مدیر گروه رشته مدیر یت پروژه و ساخت – دانشگاه تربیت مدرس و معا

چکیده:

هدف کلی از این مقاله، بررسی و روشن کردن ساختار، نقش و وظایف سیستم پیمانکاری مدیریت در ادبیات مدیریت پروژه از یک سو و بررسی این موضوعات به صورت موردی در یکی از طرح های صنعتی مهم کشور از سوی دیگر و مقایسه بین آن دو و ارائه راهکارهای اجرائی برای بهبود عملکرد این سیستم در اجرای طرح های کشور است . از اینرو سعی شده است که ابتدا با مطالعه
۱ (MC) و بررسی سیستم های مختلف اجرائی پروژه ها ، شناخت دقیق تر و بهتری نسبت به جا یگاه سیستم پیمانکاری مدیریت در میان سیستم های دیگر بدست داده شود و سپس با بیان ضرورت استفاده از این سیستم در پروژه های بزرگ صنعتی و عمرانی، مسائل مربوط مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد و در نهایت با بررسی موردی یکی از طرح های بزرگ کشور و برپایه گزارشات
پیشرفت کار، مدارک موجود و نیز مصاحبه های انجام گرفته، راهکارهائی برای بهبود عملکرد تمامی دست اندرکاران طرح های کشور در اجرای این سیستم ارائه شود .