سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید محمدی – دانشجوی ارشد مرتعداری
سادات فیض نیا – استادیار دانشگاه منابع طبیعی دانشگاه تهران
حمیدرضا کریم زاده – استادیار دانشگاه منابع طبیعی دانشگاه اصفهان

چکیده:

فرآیند فرسایش خاک و سیل خیزی از جمله مشکلات مهمی هستند که یک حوزه آبخیز راهمواره در معرض خطر قرار می دهند. تعیین تراوایی س ازندهای زمین شناسی جهت برآورد خطر سیل خیزی حوزه آبخیز جهت احداث سازه های مهندسی برای جلوگیری از سیل و هدر رفت خاک از اهمیت زیادی برخوردار م ی باشد. هدف از این مطالعه ، تهیه نقشه سیل خیزی زیر حوزه آبخیز گلیرد- فشندک م ی باشد تا بتواند مرجعی برای کارهای اجرایی و مطالعات حفاظت خاک و برنامه ریزی های آتی در این حوزه آبخیز باشد . زیر حوزه گلیرد – فشندک با وسعتی معادل ۱۱۸۹۸ هکتار، در منطقه طالقان و در دامنه جنوبی رشته کوههای البرز قرار دارد . پارامتر سیل خیزی در فرآیند حفاظت خاک و جلوگیری از فرسایش می تواند کمک فراوانی جهت مدیریت جامع حوزه آبخیز بنماید . به این منظور مطالعات سیل خیزی در مورد زیر حوزه مورد نظر براساس روش معاونت آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی انجام شد . براساس این روش ، نقشه زمین شناسی زیر ۱ تهیه و جنس سنگها و نوع سازندهای موجود در منطقه مش خص : حوزه در مقیاس ۵۰۰۰۰ گردید. سپس با استفاده از نقشه زمین شناسی ، نقشه تراوایی زیر حوزه مورد مطالعه در ۱ تهیه شد . به طوریکه در این نقش ه ، میزان تراوایی هر جنس سنگ و هر سازند : مقیاس ۵۰۰۰۰ مشخص گردید . سپس با توجه به اینکه هر سازندی دارای یک تراوایی مشخصی است و هر میزان تراوایی نیز باعث ایجاد سیل خیزی معینی می گردد، نقشه سیل خیزی زیر حوزه مورد مطالعه در مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ تهیه گردید.