سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرجان قیامی حور – تهران دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی
کمال الدین حق بین – تهران، اتوبان تهران- کرج ، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و تکنول
سعید مقصودی – تهران دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

یکی از اهداف مهم بیوتکنولوژی گیاهی، تهیه مواد بیولوژیک ارزشمند از منابع گیاهی تحت شرایط in vitro می باشد. در این تحقیق غنای آنزیمی کالوس به دست آمده از ریشه گیاه (Ae) Arnebia euchroma نسبت به پراکسیداز مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین پروتئین کلی به دست آمده از کالوس Ie در دو مرحله ۴۵% و ۸۰% اشباع نسبت به آمونیوم سولفات رسوب داده شد. رسوب ۸۰% فعالیت پراکسیداز خوبی داشت. آنالیز این رسوب توسط کروماتوگرافی تعویض یونی DE-52 منتج به جداسازی ۵ فرکشن متفاوت شد که همگی فعالیت پراکسیداز داشته و انتظار می رود ایزوزیم های پراکسیداز این کالوس باشند. فرکشن جدا شده از ستون DE-52 توسط فاز متحرک نمک ۲۰ mM فعالیت بالایی داشت که بر روی ستون ژل سفادکس G-50 خالص گشت. پارامترهای سینتیکی میکائیلس – منتون این آنزیم برای پراکسیداز به ترتیب Vmax=١/١٩×١٠ -۵ M.min-و۱ Km=١/٧٤×١٠ -۴M می باشد.