سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
کاظم مهانپور – گروه شیمی-دانشکده علوم پایه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
هژیر انفرادی –

چکیده:
رنگ های آزو از جمله آلاینده های آب می باشند. این آلاینده ها معمولا با فرآیندهای زیستی، تخریب نمی شوند. در این تحقیق با استفاده از روش فوتوآلتراسونیک و کاربرد کاتالیست جدید CuFe2O4 که بر روی بنتونیت تثبیت گردیده است، آلاینده Sky Blue 5b تجزیه گردید و همچنین سینتیک واکنش تجزیه سونو فوتوکاتالیستی رنگ Sky Blue 5b در آب با استفاده از آب اکسیژنه و نور در شرایط بهینه،مورد بررسی قرار گرفت کاتالیست CuFe2O4 در مجاورت تابش فرابنفش و ppm25 غلظت آلاینده رنگیSky Blue 5b ، pH=5و ppm 25 غلظت کاتالیست حداکثر فعالیت را نشان داد. سینتیک واکنش در یک مرحله بدون تابش فرابنفش و در مرحله ی بعد بدون تابش آلتراسونیک در غلظت های مختلف رنگ بررسی شد. پس از بررسی نتایج ، سینتیک واکنش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ورشی ارائه شد که می توان با به کار گیری آن در بخش صنعت بخصوص برای تجزیه فاضلاب های حاوی مواد رنگی مورد استفاده قرار گیرد.