سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نصیر مهران بُد – استاد یار دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز دانشگاه شیراز
علی مردوار مستعلی بیگلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز دانشگاه شیراز

چکیده:

در این کار سینتیک جذب رطوبت توسط سیلیکاژل و ا کتیو آلومینا در دماهای ۳۰۳ و ۳۲۳ درجه کلوین و رطوبت های مختلف بررسی شده است . به همین منظور و همچنین تعیین منحنی های ایزوترم جذب سطحی، دستگاهی طراحی و ساخته شده است که بطور ناپیوسته کار می کند . سیلیکاژل و اکتیو آلومینای مورد استفاده در مجتمع پتروشیمی خارک در این دستگاه مورد آزمایش قرار گرفته اند .آزمایشات در دماهای ۳۰۳ و ۳۲۳ درجه کلوین و رطوبتهای مختلف انجام شده و نتا یج نشان می دهند که اولاً،با افزایش رطوبت در یک دمای خاص ، عموماًً مقدار ثابت سرعت واکنش هم برای سیلیکاژل و هم برای اکتیو آلومینا ابتدا افزایش یافته و سپس کاهش می یابد.ثانیاً با افزایش دما در یک رطوبت خاص ،عموماًً ثابت سرعت واکنش هم برای سیلیکاژل و هم برای اکتیوآلومینا افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهند که ثابت ها ی سرعت جذب بدست آمده برای اکتیوآلومینا در هر دو دما ی ۳۰۳ و ۳۲۳ درجه کلوین و همچنین در رطوبت ها ی مختلف از نتایج بدست آمده برای سیلیکاژل عموماًً بیشتر است. نتایج ازمایشات سرعت جذب سطحی نشان می دهند که شدت جذب در طول مراحل اولیه جذب بیشترین مقدار را داشته و سپس زمانی که مقدار آب جذب شده افزایش می یابد، بتدریج کند می شود تا به یک مقدار ثابت برسد.