سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

گلرخ حیدری همدانی – کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر- رنگ، دانشکده مهندسی پلیمر- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی ابراهیمی – استاد یار مهندسی شیمی- رنگ، دانشکده مهندسی پلیمر- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدرضا غفاریان – استاد مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی پلیمر- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

رزین اپوکسی وینیل استر به وسیله استریفیکاسیون اضافی یک رزین اپوکسی بر پایه بیس فنول A و متاکریلیک اسید، در حضور کاتالیست بازی تری اتیل آمین سنتز شد. واکنش در محدوده دمایی۱۲۰oC – ۹۰ و با نسبت گروههای اپوکسی – به اسیدی برابر ۱ و ۱۰ به ترتیب جهت مطالعه درجه کلی واکنش و درجه واکنش نسبت به هر یک از واکنشگرها، صورت گرفت. نتایج بررسی های سینتیکی بیانگر این مطلب است که سنتز رزین اپوکسی وینیل استر از سینتیک واکنش درجه اول پیروی می کند. درجه واکنش نسبت به گروه های اپوکسی و اسید بترتیب یک و صفر تعیین گردید. ثابت سرعت واکنش، که به کمک تحلیل رگرسیونی محاسبه شده است، تبعیت از رابطه تجربی آرنیوس را نشان می دهد KJ/mol) .(k0 = ۵/۴۳۴×۱۰۹ min- و ۱ Ea = ۸۲/۶ تحلیل طیف سنجی رزین اپوکسی وینیل استر به روش ،FTIR نشانگر آنستکه هیچگونه واکنش جانبی در خلال سنتز رزین رخ نمی دهد.