سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

متین پروری – دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

پرووسکایت نیکل- لانتانیوم-آلومینیوم در واکنش تبدیل گاز طبیعی به گاز سنتز فعالیت بالائی از خود نشان می دهد. بر این اساس از این نوع کاتالیست میتوان در واکنش ریفورمینگ بخار با نسبتهای بخار آب به متان یک و سه استفاده نمود. برای بررسی عملکرد آن، یک سیستم ارزیابی کاتالیست با میکرو راکتور بکار گرفته شد و اثر پارامتر های عملیاتی مانند درجه حرارت و نسبت خوراک روی راندمان واکنش بررسی شد. همچنین برای انجام بررسی سینتیکی و ارائه یک مدل مناسب، اثر تغییر نسبت وزن کاتالیست به شدت جریان خوراک ورودی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص گردید که با استفاده از این نوع کاتالیست میتوان با تغییر شرایط خوراک به نسبتهای مختلفی از هیدروژن به منواکسید کربن در گاز سنتز تولیدی دست یافت. همچنین بررسی مکانیزم های پیشنهاد شده برای انجام این واکنش نشان داد که نتایج بدست آمده با مدل سینتیکی تجربی در نظر گرفته شده و نیز مکانیزم واکنش تطابق خوبی دارد.