سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا سلیمانی نظر – استادیار – عضو هیأت علمی، دانشگاه اصفهان – دانشکده فنی – گروه مهندسی شیم

چکیده:

در این مقاله بررسی های سینتیکی تشکیل رسوب آسفالتین با استفاده از روش اسپکتروسکوپی مادون قرمز نزدیک در حضور و غیاب بازدارنده ها در دو نمونه نفت خام مرده از میادین نفتی ایران شامل مارون و منصوری به عمل آمده است . مقایسه نتایج سینتیکی با منحنی های کالیبراسیون تغییرات میزان آ سفالتین رسوب شده در نمونه ها را برحسب زمان ارائه م یدهد. همچنین تغییر مکانیزم غالب بر تشکیل رسوب از نفوذ مولکولی به خوشه سازی با ظهور مقادیر بیشتر ذرات جامد آسفالتین مشاهده می شود. تأخیر در شروع فرآیند خوشه شدن ذرات آسفالتینی و همچنین اندازه خوشه ها در حضور غلظ تهای متفاوت از دو ترکیب بازدارنده از رسوب آسفالتین مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.