سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا ابراهیمی – دانشجوی دکتری مواد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نج
محمد حسن عباسی – دانشیار ، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی سعیدی – استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سینتیک اکسیداسیون مولیبد نیت در یک آزمایش TGA-SDTA غیر ایزوترمال با سرعت گرم شدن ثابت بررسی گردید . در این بررسی انداره گیری سطح ویژه نمونه بـه روش BET وتعیـین ترکیـب محصـول بـه روش XRD انجام گردید . مدل سازی اطلاعات حاصـل ازآزمـایش TGA بـه روش هـای مختلـف انجـام گرفت و مشخص گردید که مکانیزم اکسیداسیون در آزمایش TGA عمدتا کنتـرل شـیمیائی مـی باشـد . بررسی اکسیداسیون مولیبدنیت به روش غیرایزوترمال نشان داد که واکنش در دمای ºC 350شـروع شـده ودر دمای ºC 470 سرعت آن شدیدا افزایش می یابد . مدل سازی اطلاعات نشان داد که در ایـن آزمـایش واکـــنش کنتـــرل شـــیمیایی مـــی باشـــد . بـــا اســـتفاده از تـــابع E2 انـــرژی اکتیواســـیون محاســـبه و
برابر kcal/mol 32بدست آمد .