سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود بهرامی باباحیدری – دانشکده مهندسی نفت اهواز، دانشگاه صنعت نفت
احسان نطاقی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
سلمان موحدی راد – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
سیما رنجبریان – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بخش ترسیب مهمترین واحد در فرایند استخراج آلومینا از سنگ معدن بوکسیت طی فرایند بایر میباشد. تضاد میان کیفیت محصول و کمیت آن، اهمیت آگاهی از مکانیسم های دخیل در این بخش یعنی رشد، اگلومراسیون و هسته زایی را جهت دستیابی به یک مقدار بهینه محصول با کیفیت مناسب به خوبی نشان میدهد. برای یافتن سینتیک اگلومراسیون یک سری آزمایش در شرایط عملیاتی مختلف طراحی و انجام شد. پس از انجام اندازه گیری های مورد نیاز، دادههای خام آنالیز و داده های سینتیکی اگلومراسیون با استفاده از شبیه سازی فرایند استخراج شد. در استخراج داده های سینتیکی سیستمهای مختلفی بکار
میروند. این سیستمها شامل سیستمهای پیوسته ، ناپیوسته و نیمه پیوسته میباشند. در این مقاله نتایج حاصل از به کارگیری سیستم ناپیوسته و نیز تاثیر پارامترهای مختلف فرایندی بر ضرایب سینتیکی فرایند ترسیب آلومینا مورد بررسی قرار گرفت. ثابت سینتیکی (کرنل) اگلومراسیون با افزایش دما و شدت همزدگی بیشتر شده و این مطابق با یافته های دیگر محققین است، همچنین افزایش جرم جوانه سبب ایجاد یک نقطه حداکثر در تغییرات میزان اگلومراسیون شد. مقادیر عددی کرنل اگلومراسیون نزدیک به یافته های دیگر محققین بوده است.