سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

کریم آتش نما – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان
احمد گلچین – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان
حسین بشارتی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان

چکیده:

امروزه در سیستم های کشاورزی ارگانیک که مبتنی بر حداقل استفاده از کودهای شیمیایی می باشند، بسیاری از عناصر غذایی از تجزیه بقایای گیاهی تأمین می شوند . جهت بهره ورری بیشتر از بقایای گیاهی، مطالعه سینتیک آزاد سازی عناصر غذایی از آنها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است . بهمین منظور، در این تحقیق سرعت تجزیه بقایای گیاهی کلزا که از گیاهان استراتژیک محسوب می شود و سطح زیر کشت آن در کشور رو به افزایش است در سه سطح رطوبتی مختلف مورد مطالعه قرار گرفت تا روند آزادسازی عناصر غذایی از بقایای این گیاه در شرایط دیم با وجود تنش
رطوبتی و آبی مشخص گردد تا بتوان از آن بعنوان یک منبع غذایی در خاک استفاده نمود .