سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمانه ضیائی وفاییان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
مهرداد منطقیان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
علیرضا عظیمی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
سوسن خسرونژاد – دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

روش پیشنهادی در این تحقیق برای حل مشکل تزریق اکسیژن در واکنش OCM تامین این ماده با تجزیه حرارتی CrO3می باشد. در این تحقیق سینتیک تجزیه حرارتی ۳CrO مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفته و مدل سینتیکی جرمی ارائه گردیده است. بدین منظور گاز متان داغ با ذرات ۳CrO تماس داده شده و تغییرات وزن نسبت به زمان ثبت گردیدهاست. با استفاده از تغییرات وزن نسبت به زمان مدل سینتیکی جرمی تحلیل شده است. آزمایش ها در دماها و دبی های مختلف گاز متان انجام شده و اثر پارامترهای دما و دبی بر سرعت واکنش مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از نتایج به دست آمده از آزمایش ها و مدل سینتیکی جرمی این نتایج حاصل می شود : با افزایش دما ثابت سرعت واکنش افزایش می یابد. با افزایش دما درجه واکنش کاهش و با افزایش دبی درجه واکنش افزایش می یابد، اثر همزمان این دو پارامتر گاهی باعث کاهش و گاهی باعث افزایش درجه واکنش می گردد.