سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه ابراهیمی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تب
جعفر صادق مقدس – استادیار مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

تشکیل پترولیوم کک در طی فرایند حرارت دهی خوراک نفتی حاصل از ضا یعات پتروش یمی تبری ز تحت نام صنعت ی،CFO (Cracked Fuel Oil)در کوره لولهای در شرایط دما ثابت (دمای °C ۴۵۰ )، تحت فشار اتمسفر یک و در حضورگاز خنث ی ن یتروژن مورد مطالعه قرار گرفته است . سینتیک تشکیل کک از باقیمانده نفتی از طریق استخراج حلال (عدم حلالیت در هگزان و تولوئن ) و تعیین افزایش میزان اجزاء غیر قابل حل در تولوئن با در نظر گرفتن واکنش درجه اول دنبال شده است . با استفاده از نتایج بدست آمده در این دما ثابت واکنش محاسبه شده و همچنین مشخص گردیده است که آغاز تشکیل کک در دمائی کمتر از دمای مورد مطالعه°C) ۴۵۰ ) میباشد.