سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سهیلا یغمایی – دانشکده مهندسی و نفت ، دانشگاه صنعتی شریف
نازنین مقدم مراغه – دانشکده مهندسی و نفت ، دانشگاه صنعتی شریف
زهرا قبادی نژاد – مرکز تحقیقات مهندسی بیوشیمی و کنترل محیط زیست

چکیده:

سینتیک آنزیم پروتئاز تولید شده از باکتری باسیلوس لیکنی فرمیس در شرایط بهینه ( دمای ۳۷ درجه سانتیگراد ، pH=10 و دور همزنrpm 150 ) مورد مطالعه قرار گرفته است . بدین ترتیب در حضور غلظت های مختلفی از سوبسترا و بر اساس جذب نوری نمونه ها در طول موج ۲۸۰nm و Km ( ثابت میکائیلیس ) و Vmax (سرعت بیشینه واکنش)به ترتیب (mM) 0/626 و (mM/min) 0/0523 تعیین میشود . بهترین مدل جهت سینتیک تولید آنزیم فوق ، مدل سینتیکی لینوور برک می باشد . نتایج نشان می دهد که میزان موثر برای بازدارنده DFP (دی ایزو پروپیل فسفو فلوئوریدات) ، جهت کاهش فعالیت آنزیم به نصف مقدار اولیه (mM) 0/525 است . بر این اساس Ki (ثابت بازدارندگی) در حضور مهارکننده DFPو (mM) 0/46به دست می آید . با تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده مشخص می گردد که بازدارندگی از نوع غیر رقابتی می باشد .