سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه آرمند – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ای
آلاله گل کار نارنجی – دانشکده مهندسی شیم، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
سید فواد آقای میری – گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، پژوهشکده صنایع رنگ، تهران، ایران
خشایار بدیعی – گروه پژهشی رنگ و محیط زیست، پزوهشکده صنایع رنگ، تهران، ایران

چکیده:

رنگزای Acid Blue 92 از جمله رنگزاهای آلی است که دارای یک پیوند آزویی(- ( -N=Nمی باشد که مصارف زیادی در صنعت نساجی دارد. یکی از روش های مهم جهت تخریب این رنگزا روش اکسیداسیون نوری پیشرفته می باشد که از سه عامل نانوفتوکاتالیست، اکسیدان و عامل فعال نوری در تخریب رنگزا استفاده می کند. در این تحقیق ابتدا مکانیسمی جهت تخریب فتوکاتالیستی رنگزا پیشنهاد شد که این پیشنهاد بر اساس مطالعات قبلی و نتایج طیف سنجی FT_IRانجام شد. سپس از روی مکانیسم به دست آمده و نوشتن معادلات سرعت برای هر کدام از واکنش ها، معادله کلی تخریب رنگزا به دست آمد که درجه آن از مرتبه ۴ شد . جهت بررسی صحت معادله به دست آمده آزمایشهایی جهت تعیین سینتیک حذف رنگزا در PH های مختلف و در غلظت معین رنگزا و اکسیدان و مدت زمان معین انجام شد. مشاهده شد معادله به دست آمده حاصل از هر کدام از آزمایشها ( PH های مختلف ) با معادله به دست آمده از حالت تئوری مطابقت دارند. که در این صورت صحت هر کدام از این دو روش تایید شد.