سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه آرمند – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایر
خشایار بدیعی – گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، پژوهشکده صنایع رنگ، تهران، ایران.
سید فواد آقامیری – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایر
سید مسعود هاشمی – دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری.

چکیده:

رنگزای اسیدی زرد(AY یا ۳۶ Acid Yellow 36)36 از جمله رنگزاهای آلی است که دارای یک پیوند آزویی (-N=N-) می باشد که مصارف زیادی در صنعت نساجی دارد. وجود این رنگزا در پساب حاصل از کارخانجات خطرات جدی برای محیط زیست دارد .یکی از روش های مهم جهت تخریب این رنگزا روش اکسیداسیون نوری پیشرفته می باشد که در این روش از سه عامل نانوفتوکاتالیست، اکسیدان و عامل فعال نوری در تخریب رنگزا استفاده م یشود. در این تحقیق ابتدا مکانیسمی جهت تخریب فتوکاتالیستی رنگزا پیشنهاد شد که این مکانیسم بر اساس مطالعات و تحقیقات قبلی و نتایج طیف سنجی FT-IR پیشنهاد گردید. سپس از روی مکانیسم به دست آمده و نوشتن معادلات سرعت برای هر کدام از واکنش ها ، معادله کلی تخریب رنگزا به دست آمد که درجه آن از مرتبه ۴ شد. جهت بررسی صحت معادله به دست آمده آزمایشاتی جهت تعیین سینتیک حذف رنگزا (تعیین درجه و ثابت معادله سرعت) در pH های مختلف و در غلظت معین رنگزا و اکسیدان و مدت زمان معین انجام شد که نتایج به دست آمده با معادله سرعت حاصل از مکانیسم پیشنهادی تطابق خوبی را نشان داد.