سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد شیخ شاب بافقی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه علم و صنعت ایران
سید حسین سیدین – استادیار دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا اصغری کوچکسرائی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق حذف ناخالصی سیلیسیم از برنج مذاب توسط واکنش مذاب/سرباره مورد مطالعه قرارگرفته است. سرباره مورد استفاده شامل Na2CO3-Na2O-ZnO-B2O3 می باشد که ZnO جزء واکنش دهنده سرباره است. سینتیک واکنش مذاب/سرباره که در فصل مشترک اتفاق می افتد با نمونه گیری در زمان های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و با تعیین نقش پارامترهای موثر مانند دما ، حجم سرباره و غلظت اولیه سیلیسیم در مذاب ، نفوذ SiO2 به عنوان محصول واکنش از فصل مشترک به درون توده سرباره به عنوان کنترل کننده سینتیک واکنش تعیین گردید.