سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبداله افشار – دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
محمد قربانی – دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
سید مجید قهاری – دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
محسن مظاهری – دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

کاربرد گستردة روشهای رسوب دهی الکتروشیمیایی پوششهای کامپوزیتی بعلت خواص ویژه این پوششها، مطالعه و شناخت مکانیزم رسوب دهی این دسته از پوششها را جهت تعیین پارامترهای موثر در رسوب ذرات در سطح کاتد و همچنین خواص نهایی پوشش حائز اهمیت می سازد . در این تحقیق پوشش کامپوزیتی زمینه برنز با ذرات گرافیت بر روی سطح فولاد به روش رسوبدهی الکتروشیمیایی درحمامهای بازی سیانیدی ایجاد گردید و تاثیر پارامترهای چگالی جریان کاتد و درصد حجمی ذرات گرافیت در حمام بر درصد گرافیت پوشش مورد بررسی قرار گرفت . سپس مدل رسوب همزمان ذرات گرافیت در آلیاژ شبکه بررسی شده و با مدلهای معتبر ارائه شده در خصوص رسوب همزمان ذرات فاز ثانویه با فلز شبکة پوشش از حمامهای آبکاری مقایسه گردید . با توجه به نزدیک بودن نتایج حاصله با مدل گاگلیلمی، سینتیک و مکانیزم رسوب ذرات گرافیت در پوشش طبق مدل گاگلیلمی منطبق و تحلیل و پارامترهای سینتیکی مربوطه تعیین گردید .