سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبری – گروه مهندسی متالورژی و مواد – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
غلامحسین اکبری – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی – کرمان
رضا محمودی – گروه مهندسی متالورژی و مواد – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
مهدیه جمشیدی جم – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی – کرمان

چکیده:

در این تحقیق سینتیک رشد دانه برن۷۰-۳۰ حاوی آهن و سیلیسـیم مطالعـه شـده اسـت . بـرنج ۷۰-۳۰ حاوی ۳ / ۰ درصد آهن و ۵ / ۰درصد سیلیسیم بصورت اسلب با ضخامت ۰۲ میلیمتر ریختـه گـری گردیـد . ضخامت اسلب ریخته شده با نورد گرم به ۳ میلیمتـر و سـپس توسـط نـورد سـرد بـه ضـخامت نهـایی ۸ / ۱ میلیمتر رسانده شد . نمونه ها ی تهیه شده در حمام نمک مذاب بصـورت ایزوترمـال در محـدوده دمـایی۷۰۰-۸۵۰°C و زمانها ی مختلف آنیل شدند . اندازه دانه بوسیله اندازه گیر ی مساحت دانه ها توسط آنالیز تصویری تعیین گردید . نتایج نشان م ی دهد توزیع اندازه دانه نرماله شـده در دماهـا و زمانهـا ی مختلـف از نوع لگ – نرمال است و با گذشت زمان شکل توزیع تغییر نم ی کند ، لذا رشد دانـه نرمـال اسـت . سـینتیک رشد دانه از قانون پارابولیک پیرو ی کرده که بر اساس آن توان رشـد بـرای انـدازه گیـری مسـاحت برابـرn=0.18 و انرژی اکتیواسیون رشد دانه برابرQgg=24.3 KJ/moleبدست آمد