سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبری – دانشجوی کارشناس ی ارشدگروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانش
رضا محمودی – استاد گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
غلامحسین اکبری – استادیار مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، کرمان

چکیده:

در این تحقیق سینتیک رشد دانه برنج ۷۰-۳۰ مطالعه شده است . ورق هایی با ضخامت ۲/۵ mm تهیه شد و به میزان ۴۰ درصد کاهش ضخامت تحت نورد سرد قرار گرفت . نمونه های تهیه شده در حمـام نمـک مـذاب بـه صـورت ایزوترمال در محدوده دمایی ۷۰۰-۹۰۰ ° C و زمان های مختلف بین ۰/۵ تا ۶۰ دقی قه آنیل شدند . اندازه دانه توسـط اندازه گیری مساحت دانه ها توسط آنالیز تصویر ی تعیین گردید . نتایج نشان می دهد توزیع اندازه دانه نرمالـه شـده در دماها و زمان های مختلف تقریبا از نوع لگ – نرمال است و با گذشت زمان شکل توزیع تغییـر نمـی کنـد و لـذا رشد دانه نرمال است . سینتیک رشد دانه از قانون پارابولیک پیرو ی کرده کـه بـر اسـاس آن تـوان رشـد و انـرژ ی اکتیواسیون رشد دانه به ترتیب n=0.26 و Qgg=37.4 KJ/mole بدست آمد