سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیازمحمد محمودی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران
شهین برهانی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شی
کمال الدین قرنجیک – پژوهشکده صنایع رنگ ایران
امیر کیومرثی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران

چکیده:

کینیزارین ( ١و ٤ – دی هیدروکسی آنتراکینون ) یکی از مهمترین مواد واسطه ای است که در سنتز مواد رنگزای حلال، اسیدی، دیسپرس و پیگمنت ها به کار می رود. در این تحقیق کینیزارین از واکنش انیدرید فتالیک با پاراکلروفنل در مجاورت اسید سولفوریک و اسید بوریک تهیه ش د. جهت بهبود راندمان واکنش تاثیر دما، زمان و مقدار مواد مصرفی مورد بررسی قرار گرف ت. برای تعیین درصد خلوص محصول سنتز شده از روش اسپکتروفتومتریUV-Visاستفاده شد ومشخص شد که کینیزارین سنتز شده ٧٥ % راندمان و ٩٥ % خلوص دار د. بررسی سینتیکی نشان می دهد که سنتز کینیزارین از سینتیک مرتبه دوم تبعیت م یکند.