سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا منصورپور – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی
سعید صاحبدل – دکتری مهندسی شیمی- رئیس گروه پژوهشهای کاتالیستی
مریم سعیدی زاد – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – محقق کاتالیست

چکیده:

یک مدل ریاضی ساده برای غیرفعال شدن کاتالیست ۳Pt-Sn/Al2O در واکنش دهیدروژناسیون پارافینهای نرمال C10-C14 به مونوالفینهای بدون شاخه در نظر گرفته شد. مدل بر اساس واکنش برگشت ناپذیر درجه اول برای واکنش اصلی وغیرفعال شدن مستقل از درجهnبرای غیرفعال شدن ارائه شده است. برای بدست آوردن پارامترهای سینتیکی موجود در۴۷۰ ، فشار -۴۹۵ ºC مدل از برازش غیرخطی حداقل مربعات داد ههای مسیر دما-زمان واحد صنعتی در محدوده دمایی اتمسفری و سرعت فضایی ثابت ا ستفاده شد . میزان خ طای کم در این روش نشان داد مدل قابلیت پیش بینی تغییرات دما- زمان را به منظور ثابت نگه داشتن تبدیل دارد. اثر تعادلی بودن واکنش در تحلیل نتایج مورد توجه قرار گرفت.