سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سینا دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه
اسکندر کشاورز علمداری – استادیار دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیر کب
سیدمحمد موسوی خوئی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیر کب

چکیده:

در این مقاله سینتیک فرایند سمنتاسیون کادمیوم توسط پودر روی بررسی شده است . بررسی هـای انجـام شـده نشان داده است که افزایش دما سبب افزایش سرعت پیشرفت واکـنش و درصـد سمنتاسـیون کـادمیوم مـی گـردد . بنابراین فرایند سمنتاسیون کادمیوم توسط پودر یک فرایند گرماگیر می باشـد . مطالعـ ات انجـام شـده نـشان داده است که انرژی ظاهری اکتیواسیون واکنش سمنت اسیون کادمیوم توسط پودر روی برابـر ۱۰/۰ KJ/mol اسـت کـه این مقدار در محدوده تعریف شده برای واکنش های کنترل شونده توسط انتقال از لایه خاکستر قرار دارد . عـلاوه بر این، بررسی ها نشان داده است که تغییرات ثابت سرعت با معکوس توان دوم شعاع رابطه مستقیم دارد .