سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن شعبانی – پیشوا شهرک نقش جهان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین (پیشوا)
مجید عبدوس – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فریبرز عزیزی نژاد – پیشوا شهرک نقش جهان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین (پیشوا)
محمد یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

واکنش آبدهی اتیلن با استفاده از کاتالیزور سیلیکا – آلومینا با نسبت مولی ١٥٥=Si/Al مساحت سطح برابر ۲ m2/g، اسیدیته بر واحد سطح برابر٠,٠٠١٣٣٥ ، انجام ش د. بازدة اتانول حدود یک درصد بدست mmol/m ١٣٩,٣٣٣٩٠ سرعت واکنش ˚C ٣٠٦ به ˚C آمد که این مقدار در طول واکنش تقریبا ثابت م ی ماند. با افزایش دما ازافزایش م ی یابد. انرژی فعا ل سازی برای این واکنش ۱۱/۳۳۵kJ/mol بدست آمد. افزایش فشار سبب افزایش تولید اتانول و همچنین محصولات جانبی بوت نها م یشود. افزایش زمان اقامت سبب افزایش تولید اتانول و بوت نها می شود. مقادیری از د ی اتیل اتر در این واکنشها تولید می شود که در دمای بالا قابل شناسایی است . واکنش از مکانیسم لانگمی ر- هینش ل وود تبعیت م ی کند. یعنی آب و اتیلن روی مکانهای فعال یکسان جذب م ی شون د.مقادیر ثابت سرعت و ثابت تعادل جذب آب و اتیلن به ترتیب برابر ۰٫۰۹۷۵ , ۰٫۱۲, ۱٫۱۲۸ mmol EtOH( ml cat.h) بدست آمد