سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ستاره احمدی – دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، بخش مهندسی شیمی
جمشید فتحی کلجاهی – دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، بخش مهندسی شیمی
محمدرضا رحیم پور – دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق سینتیک اکسیداسیون سولفید هیدروژن در مجاورت کاتالیست کربن فعال در قالب تئو ری لانگمر_هینشوود ١ در دمای ۱۷۵ درجه سانتیگراد و فشار ۷۱۲ کیلوپاسکال، مورد بررسی قرار گرفته است . مدل ه ای ریا ضی مختلف نا شی از مکانیزم های ی از قبیل جذب و دفع مواد و واکنش سط حی بین اکسیژن و سولفید هیدروژن نوشته شده و سپس با استفاده از داده ه ای تجر بی موجود در منابع و روش ریا ضی مارکوار ت ٢، رگرسیون غیر خطی انجام گرفته است . مقایسه درصد خطا بر ای مکانیزم های مختلف نشان می دهد که مرحله کنترل کننده سرعت جذب اکسیژن بر سطح کاتالیست می باشد.