سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد نجفی – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
وحید حدادی اصل – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
حسین روغنی ممقانی – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
مهدی سلامی کلجاهی – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

در این مقاله روش شبیه سازی مونت کارلو برای بررسی تغییرات احتمال واکنش های مختلف با افزایش درصد تبدیل برای پلیمریزاسیون استایرن با روش ATRP در دمای۱۱۰درجه سانتی گراد به کار گرفته شد. با توجه به نتایج، سینتیک پلیمریزاسیون نسبت به مونومر مرتبه اول است؛ بنابراین برای تایید نتایج شبیه سازی از میزان خطیت نمودار تغییرات لگاریتمی غلظت مونومر بر حسب زمان استفاده شده است. با توجه به نتایج شبیه سازی، احتمال واکنش شروع به صورت نمایی با زمان کاهش مییابد. احتمال واکنش غیرفعال شدن با زمان افزایش و در زمان های انتهایی واکنش به علت اثر ژل، افزایش
ناگهانی مییابد. احتمال واکنش انتشار نیز با افزایش درصد تبدیل تقریباً به صورت خطی کاهش مییابد. احتمال واکنش اختتام نیز در حد صفر است که نشان از خاصیت زنده پلیمریزاسیون است. تغییرات احتمال تخریب انتهای زنجیر غیرفعال با امکان رشد یک مقدار بیشینه دارد در حالی که تغییرات احتمال تخریب انتهای زنجیر با رادیکال آزاد با زمان افزایش مییابد.