سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعید اخندنصب – کارشناس ارشد خوردگی شرکت ملی گاز ایران
سیدفرشید کاشانی بزرگ – دانشکده فنی، دانشگاه تهران
احمدعلی آماده – دانشکده فنی، دانشگاه تهران
پروین پوروثوقی – مرکز متالورژی متاکو

چکیده:

رفتار اکسایش سیکلی آلیاژ ) Ti-23Al-11Nb-0.9Si درصدهای اتمی ) که بر پایه ترکیب بین فلزیTi3Alمی باشد، در هوای ایستای کوره و ٩٠٠دماهای و ° Cبعد١٠٠٠ از طی یکصد سیکل ( شاملیکساعت در دمای کوره و نیم ساعت در دمای محیط ) مورد مطالعه قرار گرفته است . محصولات واکنش اکسایش توسط پراش اشعه X و مورفولوژی پوسته های اکسیدی تشکیل شده و توزیع عناصر در آنها توسط میکروسکوپ های نوری و الکترونی روبشی مجهز به سیستم اسپکتروسکوپی نشری اشعه X مورد بررسی واقع شده اند . نتایج حاکی از ترکدار و پوسته پوسته شدن لایه اکسیدی در هر دو دما دارد اما این امر باعث افت وزن کلی نمونه در دمای ٩٠٠° C بعد از طی یکصد سیکل نشده است . اکسید غالب در پوسته اکسیدی , اکسید تیتانیم بوده که عناصر دیگر در آن حل شده اند . حضور فازهای نیتریدی علی الخصوصTiN بیانگر نقش مهم نیتروژن دراکسایش آلیاژ مذکور در هوا می باشد . این فاز بصورت دانه های جهت داربه سمت لایه اکسیدی در فصل مشترک پوسته ـ آلیاژ ملاحظه شده که به سطح آلیاژ چسبنده بوده است و چنین به نظر می رسد که حضور این فاز باعث کاهش سرعت اکسایش آلیاژ شده است