سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن تقدسی – سازمان انرژیهای نو ایران، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو

چکیده:

نیروگاه های زمین گرمایی بسته به حالت سیال مورد استفاده در نیروگاه، به دو دسته تقسیم می شوند . دسته اول نیروگاه هایی هسـتند که فاز ب ـخار سی ـال زم ـین گرمایی ج ـهت تولی ـد بـرق مورد استفاده قرار می گیرد و اصطـلاحاً به آن نی ـروگاه بخار آنی زمین گرمایی ) ) Single Flash Geothermal Power Plant می گویند و دسته دوم، نیروگاه هایی هستند که از حرارت فاز مایع جهت بخارنمودن سیال عامل جهت تولید برق استفادهمی شود و اصطلاحاً به آن نیروگاه دومداره زمین گرمایی یا Binary Geothermal Power Plant یاOrganic Rankine Cycle. می گویندجهت استحصال الکتریسیته و انرژی حرارتی بیشتر از سیال خارج شده از چاه های زمین گرمایی می توان این دو نوع نیروگاه را به دو صورت موازی (ORC With Parallel Single Flash) و یا به صورت سری (ORC With Serial Single Flash)با هم مورد استفاده قرار دادهدف این تحقیق ساختن یک مدل مفهومی از این نوع نیروگاه با استفاده از قوانین ترمودینامیکی است و سپس میزان برق و انرژی حرارتی آب گرم تولیدی دو نیروگاه محاسبه شده و در شرایط یکسان ( پارامترهای سیال مفروض یکسان فرض می شود ) تولید برق و انرژی حرارتی آب گرم دو نیروگاه با هم مقایسه و توسط نمودارهای به دست آمده، اثرات دبی چاه های تولیدی بر میزان تولید برق و انرژی حرارتی تعیین می شود . نتایج به دست آمده نشان می دهد که در نیروگاهی که سیکل بخار آنی و سیکل دومداره با هم به صورت موازی مورد استفاده قرار م ی گیرند، میزان برق و انرژی حرارتی آب گرم بیشتری به نسبت سیک ل های سری تولید می شود