سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرپرویز مهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس سام – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود فرحناک – مدیریت ایمنی و بهداشت، مجتمع سنگ آهن گل گهر

چکیده:

تهیه آمار حوادث ناشی از کار و بررسی و تجزیه و تحلیل آن، اقدام موثری در شناخت ماهیت حوادث، علل و پیامدهای ناشی از آن اس ت . بدیهی است چنین شناختی از حوادث ، عامل موثری در پیشگیری از بروز مجدد آنها در آینده است. در این پژوهش حوادث رخ داده در مجتمع سنگ آهن گل گهر بین سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۲ مورد بررسی آماری قرار گرفته است . ضرایب تکرار، شدت و شیوع حادثه محاسبه شده، نوع، علت، زمان و محل حادثه ، همچنین مدت اشتغال آسیب دیدگا ن مورد بررسی آماری قرار گرفته است . با توجه به بررسی های به عمل آمده بیشترین میزان حوادث در سال ۱۳۸۰ با ضریب تکرار ۱۰/۴و شدیدترین حوادث در سال ۱۳۷۹ با ضریب شدت ۴۱۵۴ بوده است. اینحوادث عمدتاً از نوع سقوط افراد و اشیاء، به علت بی احتیاطی و عدم رعایت اصول ای منی، در نوبت روزکار، بر روی پرسنل کم تجربه و ب ی تجربه و در محدوده کاری قسمت فرآوری مجتمع اتفاق افتاده است . نهایتاً با توجه به نتایج بدست آمده از این بررسی ها، پیشنهاداتی در جهت کاهش تعداد حوادث ، بهبود وضعیت ایمنی و جلوگیری از افزایش قابل پیش بینی حوادث در مجتمع سنگ آهن گل گهر ارائه شده است.