سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نعیمه محمدی – کارشناس کنترل کیفی اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان دماوند
مریم فقیهی – کارشناس آزمایشگاهی مرکزی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران
مریم السادات محمودی –
پروانه جوشانی –

چکیده:

آب منشاء حیات و زندگی است و از آنجایی که رسیدن به توسعه پایدار جز در ساله سلامت افراد جامع امکان پذیر نمی باشد. تأمین آب شرب سالم و بهداشتی از اهداف مهم جوامع بشری بشمار میرود. با توجه به تأمین آب شرب سالم و بهداشتی می توان دریافت که نظارت و کنترل کیفی آب آشامیدنی تأسیسات آبرسانی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. با توجه به محدود بودن منابع آب شیرین حفظ آنها از نفوذ آلودگیها و برنامه ریزی صحیح در جهت استفاده بهینه از این منابع از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. این تحقیق به منظور بررسی کیفیت باکتریولوژیکی و پارامترهای فیزیکی منابع تأمین کننده آب شرب و شبکه آبرسانی روستاهای تحت پوشش اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان دماوند انجام شده و با استانداردهای ملی مقایسه گردیده است. بدین منظور تعداد ۴۵ نمونه از ۲۵ روستای تحت پوشش اداره شهرستان فوق در مدت ۳ ماه (از خرداد ماه الی مرداد ماه سال ۱۳۸۲) مورد آنالیز باکتریولوژیک و فیزیکی در آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران قرار گرفت. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد ۵۳/۳۱% از منابع تأمین آب شبکه آبرسانی بدون هیچگونه آلودگی و پاک می باشد. در سایر موارد که دارای آلودگی میکروبی بود پس از گندزدایی مناسب و کلر زنی مستمر فاقد آلودگی و قابلیت استفاده آب شرب را پیدا می نماید. از پارامترهای فیزیکی میزان PH و کدورت و هدایت الکتریکی نمونه ها مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت که میزان PH کل نمونه های آب آزمای شده در حد مطلوب استاندارهای ملی بوده و هدایت الکتریکی ۴۸/۹% نمونه بین ۵۰۰-۱۰۰۰s/cm قرار داشته است. میزان کدورت ۴۲/۲۲% از نمونه ها نیز بین ۰ تا ۱ NTU و در حد مطلوب استاندارد اندازه گیری گردیده است.