سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد هادی مهدی نژاد – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط و عضو هیئت علمی

چکیده:

استخرهای شنا یکی از پرطرفدارترین و جذاب ترین مراکز ورزشی محسوب می شوند. شنا اثرات بسیار سازنده در تأمین سلامت جسمی و روانی انسان دارد. بهداشت استخرها جهت حفظ سلامتی شناگران از اهمیت ویژه ای برخوردار است ک در صورت عدم رعایت موازین بهداشتی می توانند عامل انتقال بیماریهایی از قبیل کنژکتیویت- خارش پای شناگران- امراض پوستی و بیماریهای انگلی گردد. با عنایت به مشکلات موجود هدف از این تحقیق بررسی شناخص های بهداشتی کیفی آب استخرهای شنا بوده که نتایج بدست آمده با استانداردهای موجود مورد مقایسه قرار گرفت. تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی و مقطعی بوده که در تابستان سال ۱۳۸۲ در ۶ استخر فعال شهر گرگان بصورت سرشماری صورت گرفت. در این مطالعه علاوه بر تعیین مشخصات عمومی استخرها از طریق مصاحبه، پارامترهای کدورت، PH، کلر باقیمانده، باکتریهای کلی فرم، کلیفرم مدفوعی، ا سترپتوکوکوس فیکالیس و پسودوموناس آئروژینوزا در آزمایشگاه مورد سنجش قرار گرفتند و در فرمهای مربوطه ثبت گردیدند. نمونه بردای از آب هر ۱۰ روز یکبار در زمان حداکثر تعداد شناگران (۱۶-۱۴) صورت گرفت. PH و کلر باقیمانده در محل نمونه برداری و سایر پارامترها در آزمایشگاه تعیین شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در ۶۶/۶% موارد PH بزرگتر از ۸ بوده و میزان کلیفرم، کلیفرم مدفوعی، استرپتوکوکوس فیکالیس از حد استاندارد تجاوز نکرده ولی پسودوموناس آئروژینوزا در ۵۸/۳۳% موارد از حد استاندارد تجاوز کرده است. میزان کلر باقیمانده در ۶۱/۱% موارد از حد استاندار پائین تر بوده (کمتر از ۱mg/l) و فقط در استخر سرپوشیده گرگان و زنانه مطابق با استانداردهای موجود می باشد. عدم سیستم کلرزنی مناسب، ناقص بودن سیستم های تصفیه آب و عدم آگاهی متصدیان استخرها از شرایط مطلوب استخر باعث گردیده که PH و کلر باقیمانده در اکثر موارد در حد مطلوب نباد و وجود آلودگی هی باکتریایی حتی در میزانی پائین تر از حد استاندارد و وجود آلودگی به پسودوموناس آئروژینوزا دلیل بر عدم کارایی کلرزنی و سیستم های تصفیه می باشد و در این زمینه توصیه می شود که تحقیقات جامعی بین ارتباط آلودگی باکتریایی آب استخرها با شیوع بیماریهای ناشی از آن صورت بگیرد.