سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
هایده آراء – استادیار گروه مناطق خشک و بیابانی دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان
زهرا ناظری تهرودی – کارشناس ارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد میبد

چکیده:
خشکسالی ها پدیده های حدی هیدرولوژیک هستند که توسط فقدان طولانی مدت بارندگی بر روی یک منطقه وسیع مشخص می شوند.خشکسالی یک پدیده مطلق نبوده بلکه کمبود نسبی رطوبت می باشد. این پدیده با زمان و نیز مؤثر بودن بارش ها مرتبط است. لذا پایش خشکسالی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه با استفاده از داده های بارش سالانه ایستگاه سینوپتیک سمنان،شاخص های خشکسالی هواشناسی PN،DI وSPI در دوره آماری ۲۰۱۰-۱۹۶۱ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از سه شاخص PN، SPI وDI نشان داد که در سال ۲۰۰۸ یک خشکسالی شدید در دوره آماری ۲۰۱۰-۱۹۶۱ در ایستگاه سینوپتیک سمنان رخ داده است هر سه شاخص مورد مطالعه نتایج تقریبا یکسان ارائه کردند. هم چنین هر سه شاخص مذکور، یک سال پر آب در سال ۱۹۷۲ شتاسایی کردند. روند تغییرات بارش این ایستگاه نیز در طی نیم قرن اخیر افزایشی بوده و در سطح ۵ درصد غیر معنی دار است.