سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا شکوهی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی همدان
فاطمه رحیمی – کارشناس بهداشت محیط
عفت ملکی فرد – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

در تصفیه خانه فاضلاب در اثر فعالیتهای واحدهای مختلف زایدات و ترکیبات مختلفی از فاضلاب جدا و یا تولید میشود که مهمترین آنها لجن می باشد که در مخازن ته نشینی ، ته نشین میشود . لجن فاضلا ب می تواند به عنوان یکی از شاخص های اصلی عملکرد تصفیه خانه تلقی گردد .ازطرفی روش تصفیه آن مستلزم شناخت خصو صیات آن می باشد لذا این تحقیق جهت شناسایی خصوصیات کمی وکیفی لجن در سیستم بیولوژیکی BF/AS صورت گرفته است. جهت انجام این پژوهش که از نوع توصیفی- مقطعی می باشد برای اندازه گیری شاخضهای کمی و کیفی سیستم های مورد نظر ۲۰ نمونه از لجن دو سیستم مجزا و یکجا نمونه برداری و مورد آنالیز قرار گرفته است.آنالیز نمونه ها براساس دستورالعمل ارائه شده در کتاب روشهای استاندارد آب و فاضلاب انجام شده است. بر اساس این تحقیق میانگین TS, VS ,FS, COD, PH, SS, SVI در سیستم یکجا به ترتیب ۱۴۱/۸ml.gr ، ۸۴% ، ۶/۶۲ ، ۸۶۷۷/۷mg/lit ، ۱۱/۲%ts و ۸۸/۸%TS ، ۰/۶۷% و در سیستم مجزا به ترتیب ۱۴۰/۲ml/gr ، ۱۰۸۵۸mg/lit ، ۶/۵۲ ، ۳۹/۸% ، ۰/۶۶% ۸۸/۸ ts و ۱۱/۲%ts می باشد .در یافته های به دست آمده در این تحقیق نشان داده شد که با توجه به عملکرد سیستم و شرایط موجودسیستم مقادیر FS,VS,TS درحد متعارف می باشد وPH هردو سیستم نیز در محدوده متعارف است . با توجه به بالا مقدار VS به طور معمول میزان CODنیز بایستی بالا باشد که در این تحقیق نتایج به همین صورت است.قابلیت ته نشینی هر دو سیستم نیز مناسب است و به طور کلی مقدارSVI نیز مطلوب است البته به غیر از چند نمونه که علت کمبود غلظ ت مواد مغذی و پایین بودن DO مقدار SVI بیشتراز حد مطلوب شدهاست و به طور کلی میتوان گفت عملکرد سیستم مناسب بوده است.